Tuesday, June 19, 2012

Yeti Arcade: Ski Safari

Yeti in mobile game Ski Safari (2012). Yep, that's you sledding on the body of a Yeti.No comments: